Ochrona środowiska

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
adres spółki : 15-423 Białystok, ul. Grochowa 2A
www: www.gk.bialystok.pl
e-mail:[email protected]

OŚWIADCZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM DOTYCZĄCYM ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII

Zakład Gazu Bezprzewodowego w Hajnówce jako zakład o zwiększonym ryzyku ,podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący w/w zakład, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o 15-423 Białystok, ul. Grochowa 2A dokonał zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, o którym mowa w art.250 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62 poz.67 z późn. zm.) oraz przekazał temu organowi program zapobiegania awariom przemysłowym.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE

 • przeładunek gazu płynnego w relacji autocysterna – zbiorniki magazynowe i odwrotnie;
 • magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach stacjonarnych;
 • napełnianie butli gazem płynnym;
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu płynnego luzem w autocysternach i gazu w butlach.

CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE BAZY

Przetłaczanymi gazami są:

 • butan(C4H10);
 • propan (C3H 8);
 • oraz mieszaniny tych gazów.

 

Niebezpiecznie reaguje z utleniaczami. Może przenosić się do odległych źródeł zapłonu

Właściwości fizyczne:
parametrbutanpropan
temperatura wrzenia-0,5°C-42,1°C
gęstość w stanie skroplonym0,578g/cm30,500g/cm
gęstość względem powietrza2,051,56
temperatura zapłonu-60°C-95°C
temperatura samozapalenia365°C470°C
granica wybuchowości dolna1,6% obj.(39,0 g/m3)2,1% obj. (50,0g/m3)
granica wybuchowości górna8,5% obj. (206,0 g/m3)13,5% obj.(340,0g/m3)
klasa temperaturowaT2T1
grupa wybuchowościIIAIIA

Właściwości mieszanin gazów propan- butan są wartościami pośrednimi tych gazów i zależą od ich procentowego składu oraz ilości dodawanych innych gazów węglowodorowych.

Gaz propan butan jest gazem skrajnie łatwopalnym. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest cięższy odpowietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Proces technologiczny rozładunku i załadunku, stacjonarnego zbiornika i autocystern odbywa się w układzie szczelnym, z małym prawdopodobieństwem powstania awarii, w normalnych warunkach przetłaczania i magazynowania gazu mimo to nie wyklucza się ewentualnej możliwości powstania nieszczelności i przedostania się gazu do atmosfery co w konsekwencji może doprowadzić do zapłonu i wybuchu w/w substancji.

SPOSOBY OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Instrukcja alarmowania o zagrożeniu

Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informację o zdarzeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do powstania paniki zaalarmować:

 1. Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, narażone na jego skutki;
 2. Kierownika zakładu, właściciela obiektu;
 3. Państwową Straż Pożarną – tel. 998 lub 112
  Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu komórkowego lub stacjonarnego
  Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
  1. gdzie się pali – dokładny adres obiektu i jego nazwę;
  2. co się pali – np. zbiornik, budynek rozlewni, pojazd itp.;
  3. czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe itp.;
  4. swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się mówi. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) dodatkowo zaalarmować:
   1. Pogotowie Ratunkowe – tel. 999;
   2. Policję – tel. 997;
   3. Pogotowie gazowe – tel. 992;
   4. Pogotowie energetyczne – tel. 991;
   5. Pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994
 4. Równolegle z alarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu zgodnie z instrukcją obowiązującą w Zakładzie.